شیفت بعدازظهر مرکز اسماء دایر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش تماس بگیرید.

   

صفحه اصلي > كاركنان مركز > کارکنان > دکتر منصوره اردشیر زاده 
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
دکتر منصوره اردشیر زاده
 

صفحه در دست طراحي مي باشد