تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
لکنت