تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است. حضرت علی (ع)

   

شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
لکنت