سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > معرفي بخش ها > كاردرماني-اختلالات ذهني 
 

فعاليتهاي اين بخش :

ارزیابی و توانبخشی کودکان کم توان ذهنی اختلالات نافذ رشد تکامل حرکتی و روانی

اختلالات اضطرابی

مهارتهاي ادراکی حرکتی و ارتباطی

اختلالات یادگیري

اختلالات حسی آموزش مفاهیم شناختی

مشاوره و آموزش به خانواده

بازي درمانی

همکاران بخش:

آقای دکتر هوشنگ میرزایی  دکترای کاردرمانی

خانم چنور عبد خدا  کارشناس کاردرمانی (نیروی طرحی )

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences