شیفت بعدازظهر مرکز اسماء دایر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش تماس بگیرید.

   

صفحه اصلي > معرفي بخش ها > كاردرماني-اختلالات ذهني 
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
كاردرماني-اختلالات ذهني
 

فعاليتهاي اين بخش :

ارزیابی و توانبخشی کودکان کم توان ذهنی اختلالات نافذ رشد تکامل حرکتی و روانی

اختلالات اضطرابی

مهارتهاي ادراکی حرکتی و ارتباطی

اختلالات یادگیري

اختلالات حسی آموزش مفاهیم شناختی

مشاوره و آموزش به خانواده

بازي درمانی

همکاران بخش:

آقای دکتر هوشنگ میرزایی  دکترای کاردرمانی

خانم چنور عبد خدا  کارشناس کاردرمانی (نیروی طرحی )